Czy była prezes RTI S.A. w Dzierzgoniu Jolanta Szewczun będzie musiała zwrócić setki tysięcy złotych za niezgodne z prawem pełnienie funkcji?

Nadal wiele emocji budzi sprawa sporu sądowego pomiędzy RTI S.A. w Dzierzgoniu, a byłą prezes Jolantą Szewczun. Dlatego postanowiliśmy przypomnieć podstawowe fakty. W Sądzie Okręgowym w Gdańsku zapadł wyrok (apelacja) w procesie sądowym między Regionalnym Towarzystwem Inwestycyjnym S.A. w Dzierzgoniu, a byłą prezes Jolantą Szewczun, w którym sąd orzekł, iż powołanie byłej prezes na tę funkcję było niezgodne z prawem i zawarta z nią umowa o pracę także z mocy prawa jest nieważna. Sąd apelacyjny podtrzymał zatem wyrok Sądu Rejonowego w Malborku. Władze spółki występują w tej chwili o zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia przez byłą prezes.

13 czerwca 2017 roku powództwo o przywrócenie do pracy i zasądzenie odszkodowania w wysokości 234 634, 17 złotych wniesione przez Jolantę Szewczun przeciwko Regionalnemu Towarzystwu Inwestycyjnemu S.A. w Dzierzgoniu zostało oddalone w całości jako bezzasadne przez Sąd Rejonowy w Malborku, IV Wydział Pracy. Była prezes wniosła apelację do Sądu Okręgowego w Gdańsku, który w całości ją odrzucił, podtrzymując tym samym wyrok sądu pierwszej instancji.

Sąd Apelacyjny podtrzymał ustalenia Sądu pierwszej instancji, że powołanie Jolanty Szewczun uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 19 maja 2011 roku na członka zarządu, a 1 października na prezesa RTI S.A., z mocy prawa są nieważne, bo naruszają ustawę o samorządzie gminnym. Z mocy prawa nieważne było także jej wcześniejsze powołanie (od 2003 roku) na członka zarządu RTI. W związku z tym, że powołanie Jolanty Szewczun na funkcję prezesa było niezgodne z prawem, to w konsekwencji także nieważna jest zawarta z nią umowa o pracę.

Oddalając powództwo Sąd powołał się na art. 24f ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z tym artykułem „(…) radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie wójtów, zastępców wójtów, sekretarzy gminy, skarbników gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne”.

Zdaniem Sądu Okręgowego, artykuł 24f ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym ma przeciwdziałać temu, by funkcjonariusze samorządowi nie mogli wykorzystywać swojego stanowiska dla zatrudnienia małżonków w spółkach z udziałem kapitału samorządowego. Taką wykładnię potwierdza też orzecznictwo Trybunały Konstytucyjnego. Sąd odrzucił sugestię, jakoby była prezes nie miała świadomości, że pełni swoją funkcję bezprawnie: „W ocenie Sądu, powódka była świadomą beneficjentką zaniechań akcjonariusza większościowego, którego reprezentantem był jej małżonek pełniący urząd burmistrza Dzierzgonia. Małżonek powódki jako burmistrz tolerował przez blisko 11 lat sytuację, w której jego małżonka pełniła funkcję, początkowo członka zarządu, a następnie prezesa zarządu w spółce z większościowym udziałem gminy wbrew przepisowi ustawy o samorządzie gminnym”.

Wyjaśnienia byłej prezes, że nie miała interesu w zamianie pracy w Urzędzie Gminy na funkcję prezesa spółki gminnej, Sąd uznał za mało wiarygodne, skoro w spółce zarabiała cztery razy więcej niż w Urzędzie. Sąd uznał, że Jolanta Szewczun z pełną świadomością ignorowała przepisy prawa, które uniemożliwiały jej korzystanie z dobrodziejstwa piastowania stanowiska prezesa zarządu spółki z wysokim wynagrodzeniem. Zdaniem Sądu „stoi to w sprzeczności z najbardziej podstawowym, elementarnym poczuciem uczciwości, w tym również w odbiorze tych kwestii w społeczeństwie. Sytuacja prawna powódki jako pracownika, a w konsekwencji wachlarz roszczeń, który się wiąże z jej sytuacją jako pracownika stał się konsekwencją zaniechania i bierności jej małżonka jako osoby reprezentującej właściciela większościowego spółki – gminę a także jej środowiska politycznego. Inaczej rzecz ujmując, stosunek pracy, który nawiązał się między powódką a pozwaną z punktu widzenia prawa pracy należy traktować jako ważny i wiążący strony. Nie można pomijać jednak, że ów stosunek wyrasta ze stworzonej przez powódkę i małżonka powódki sytuacji niezgodnej z prawem w jego skrajnej wersji polegającej na zignorowaniu przepisów powszechnie obowiązujących, mających na celu przeciwdziałanie nepotyzmowi i sytuacjom dwuznacznym pod względem korupcyjnym”.

Sąd apelacyjny odmiennie jednak ocenił kwestię ważności umowy o pracę między Jolantą Szewczun a spółką RTI. W uzasadnieniu stwierdza się, że ten stosunek należy uznać za nieważny z mocy prawa, gdyż był on następstwem niezgodnego z prawem powołania Jolanty Szewczun na członka zarządu, a następnie na prezesa spółki RTI. W związku z tym, że stosunek pracy był nieważny byłej prezes nie przysługują żadne roszczenia. 

O tym, że państwo Szewczun znali przepisy ograniczające zatrudnianie małżonków burmistrzów świadczy choćby fakt, że kiedy Kazimierz Szewczun został burmistrzem w 2000 roku, a  jego żona pełniła wówczas funkcję kierownika jednego z referatów w Urzędzie Gminy w Dzierzgoniu, podjęto decyzję, by przenieść ją na etat zastępcy kierownika referatu, by nie podlegała bezpośrednio burmistrzowi. Zapomniano o tym przepisie jednak wówczas kiedy powoływano Jolantę Szewczun na członka zarządu i prezesa RTI. Powołała ją Rada Nadzorcza, którą wybierał nie kto inny jak burmistrz, jako większościowy akcjonariusz spółki.

Sąd stwierdził, że: w tych okolicznościach przyjęcie, iż powódka nie posiadała dostatecznej wiedzy o obowiązujących przepisach, nie daje się pogodzić z zdrowym rozsądkiem i doświadczeniem życiowym w tego rodzaju sprawach.

Sąd podkreślił, że była prezes miała odpowiedni staż pracy w instytucjach gminnych i organach samorządowych na poziomie powiatu, a od czasu wprowadzenia trójstopniowego podziału administracji samorządowej w 1999 roku powódka wybierana była do rady powiatu, a następnie pełniła funkcję przewodniczącego rady powiatu, aby mieć świadomość istniejących regulacji w tym zakresie. Ponadto Sąd wskazał, że w ciągu ostatnich 10 lat powódka obracała się w środowisku instytucji samorządowych: gminnych, powiatowych i wojewódzkich, a także administracji rządowej. Mąż powódki sprawował urząd burmistrza od 2000 roku. Z powyższego należy wnioskować, że powódka miała bezpośredni dostęp do aktualnych informacji i wiedzy dotyczącej przepisów obejmujących funkcjonowania małżonków w strukturach samorządowych. Powódka jest osobą doskonale wykształconą, posiadającą nie tylko wykształcenie wyższe, ale również wykształcenie zdobyte na studiach MBA (Master of Business Administration) przygotowujące do pełnienia funkcji na najwyższych stanowiskach kierowniczych w podmiotach gospodarczych, których program obejmuje zagadnienia prawne związane z funkcjonowaniem spółek kapitałowych.

Fakt bezprawnego zajmowania stanowiska prezesa RTI przez Jolantę Szewczun był kwestionowany przez Zbigniewa Przybysza, dzierzgońskiego przedsiębiorcę, jednego z akcjonariuszy RTI. O swoich zastrzeżeniach mówił między innymi na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy już w 2012 roku, przedstawiając opinię prawną w tej kwestii, wzmocnioną stanowiskiem wojewody pomorskiego, który także uważał że zatrudnienie żony burmistrza na stanowisku spółki zależnej od gminy jest bezprawne. Wówczas władze spółki przedstawiły przeciwną opinię, że wszystko jest zgodne z prawem. O niskiej wiarygodności tych opinii świadczy fakt, że były one przygotowane przez prawników związanych bądź ze spółką, bądź z urzędem gminy.

Sąd potwierdził także fakt, że Spółka RTI S.A. pozbawiona była również Rady Nadzorczej. W jej skład wchodził bowiem Mirosław Żywicki, który pełnił jednocześnie funkcję Sekretarza Gminy Dzierzgoń i Zastępcy Burmistrza natomiast z przepisu art. 4 w zw.  Z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne wynika zakaz i dla zastępców burmistrzów i dla sekretarzy gmin bycia członkiem rad nadzorczych spółek handlowego. W związku z tymi przepisami wybór Mirosława Żywickiego do Rady Nadzorczej jest z mocy prawa nieważny.

Sąd stwierdził, że przywrócenie byłej prezes do pracy i wypłata odszkodowania byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Zdaniem Sądu: Nie ma wątpliwości, że zasady współżycia społecznego są standardami etyczno -moralnymi uznawanymi w społeczeństwie w ramach dominującego w nim systemu wartości. Odwołują się do społecznie akceptowanych norm moralnych, które regulują postępowanie w stosunkach między ludźmi, wyrażają wartości powszechnie uznane w społeczeństwie jako podstawowe zasady etycznego i uczciwego postępowania, stanowiące składnik kultury: m.in. uczciwość, sprawiedliwość, dobre obyczaje.

Mimo tak jednoznacznej oceny ze strony Sądu Rejonowego i Okręgowego, Jolanta Szewczun w ostatnich dnia złożyła wniosek do Sądu Najwyższego o kasację wyroku. W związku z wyrokiem Zarząd RTI S.A. wystąpił jednocześnie z roszczeniem wobec Jolanty Szewczun o zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia i innych kosztów związanych z jej zatrudnieniem, jak choćby bardzo kosztownych szkoleń, studiów menadżerskich, wyjazdów, hoteli, etc. Szacuje się, że jest to kwota ponad siedmiuset tysięcy złotych.

Leszek Sarnowski

Zdjęcie: dzierzgon.naszemiasto.pl

Możesz być zainteresowany

Comment (25)

 1. No no p.J.Sz mowi w swoim oswiadczeniu o brudnej kampanii? A kto wydaje od 3 miesiecy Czas Dzierzgonia w ktorym opluwa wszystko co dobrego sie dzieje w Dzierzgoniu. A i nawet ul. Traugutta ktora jest powiatowa przypisuje onecnej burmistrz! To jest czysta gra? Ppnadto zapomniala chyba w fym oswiadczeniu dodać ze nie mogla pelnic funkcji w rti od 2000 r czyli od kiedy jej maz zostal burmistrzem. Ale oczywiscie manipuluje i mowi ze od 2014 mogła…tak ale wczesniej nie mogla i o tym nie mówi. Mam nadzieje ze ludzie nie dadza sie na to nabrac. A czy czystą gra jest to ze na DTM sa tyllo chwalebne wobec niej artykuly a na obecna wladze same złe? A ze nieprzychylne jej komentarze są usuwane albo wogole niedodawane? To jest czysta kampania? Nie sądzę!

 2. Wszyscy których były burmistrz powołał do rady RTI i zasiadali nie zgodnie z prawem powinni zwrócić pobrane wynagrodzenia.

 3. Ludzie A wiecie jak wynajmowali kombajny w Tragaminie niech się ktoś zainteresuje tym tematem ……… uczciwość wyjdzie z worka.

 4. A ja zapraszam wszystkich do Stanówka do agroturystyki pani J. Sz. Bo jakoś tym się nie pochwaliła że pozyskała środki na agroturystyke w swoim domu. Ale to taki mały szczegół ,pewnie zapomniała. Z Rti 700tys. Z agroturystyki też pewnie nie mało ale czy ktokolwiek widział kiedyś tam jakiegoś turystę? Chwaliła się swoimi projektami, czyżby ten jej umknął? Może nikt się o tym nie dowie? A może te dynie to dla turystów?

 5. Wczoraj przeczytałem, że Pani Jola chce przeprowadzić konferencję prasową i zaprasza na swojego FB na godzinne 12.00 do jej odsłuchania. Czekałem, bo byłem ciekaw jej wypowiedzi, gdyż twierdzi ,że wszystkie materiały nie prawdziwe a wpisy to pomówienia (wyrok sadowy – pomówienie?) , ale nic takiego się nie ukazało. Czyżby wszystkich zainteresowanych wprowadziła w błąd. A może to o następne jutro chodzi. No nic poczekam.

 6. Nie wyciąganie tak zwanych startych śmieci nie pasuje tylko tym co mogą być z tym powiązani i mieli w tym interes. Pewnie nie mały.

 7. Dla mnie jest to chore , wyciągają stare śmieci nikt nie był z grona urzędników czysty czy to pani Szewczuk , czy pan Przybysz , czy pani Domańska i czy poprzednicy dorabiali się na ludziach i dalej to będą bronić , a pana Przybysza te filmiki to czysta żenada , a na miejscu pana Policjanta bym tego człowieka czyli wielkiego biznesmena pana Przybysza podał do sądu za obrażanie nie ma prawa takiego

  1. Chory to TY jesteś na zanik pamięci oraz ślepotę , uważam że Policjant nie powinien się obrażać , że był kim był.
   Ze swoim wyborem żył, żyje i musi dalej żyć , nikt tego nie zmieni.

 8. Tak jak startuje na burmistrza to niech się przeswietli jaką ma przeszłość , czy uczciwa czy tylko tak gra po to żeby oszukać wszystkich. Żeby na nią głosować to mamy prawa wiedzieć jak to jest z uczciwością. Teraz się głęboko zastanawiam czy głosując na nią nie będę oszukana jej miłością do wszystkich i energia , chyba takie pieniądze dają siłę i energię dlatego jest wszedzie i sie promuje. Chyba sie juz nie da oszukac wyborcow.

 9. DO TVN-u oni przeswietla i dobrze wylicza i wszyscy to zobacza a nie tylko ludzie poruszajacy sie w internecie. DO TVN.

 10. Młodzi korzystają z Internetu a seniorzy pewnie nie wszyscy. Telewizję ogląda każdy. Do TVN -u z tym. Niech sie dowiedzą jaka naprawdę jest opiekunka.

 11. Aż strach pomyśleć na co stać tą kobietę. Tyle lat uśmiechała nam się w twarz, że wszystko ładnie cacy a tu proszę takie bezprawie. Tyle kasy z jednego RTI a przecież pracuje też na innych stanowiskach ( LGD, STAROSTWO) Życ nie umierać. Tylko gdzie w tym wszystkim podziała lojalność, serdeczność i uczciwość o której ciągle tak powtarza-SZOK.

 12. Zastanawia mnie to jakim cudem po robieniu takich wałków można startować na burmistrza??przecież to już cyrk bo jak osoba która bez prawnie wyciągała taka kasę teraz startuje na stanowisko burmistrza? I po co? Za mało jej wałków w RTI i teraz miasto Dzierzgoń chce pozbawić funduszy i premiować siebie i swoich przydupasow ? Porażka co się dzieje a jeszcze większą porażka będzie oddawanie głosów w wyborach na takie osoby

 13. Kiedy w końcu ta Pani przestanie nękać ludzi i siać zamęt w tej małej mieścinie. Od 20 lat ciągle to samo nazwisko, ciągle afery. Naprawdę żyłoby się lepiej gdyby ta Pani z pokorą odeszła i zostawiła wszystkich w spokoju. Niech w końcu zrozumie, że to już koniec rodzinnych malwersacji i odpuści. Czy ktoś kto dba o ludzi i społeczeństwo w ten sposób się zachowuje. Tylko ludzie żądni władzy i pieniędzy tak manipuluja ludźmi.

 14. Jestem jeszcze w szoku… Jak można łamać świadomie prawo, żeby wyciągnąć pieniądze… Tyle pieniędzy… No i jeszcze Pan Żywicki w tym wszystkim. Wstyd

 15. Pani Karolina mówi że nieważne czy świadomie czy nie .Mozna to odczytać że dla Pani najważniejsze aby ona została burmistrzem bo może są wspólne interesy.To może ktoś Panią okradli a Pani powie nie wazne czy okradł czy nie ale kupil sobie nowy samochud byl na wczasach w cieplych krajach otworzyl sobie biznes prywatny ma duze przchody a Pani powie ale jak kradl to musial zrobic duze przygotowani. Pisze Pani bzdury i krzywda innych Panią nie obchodzi .Smutne.

  1. Pani Ewelino wspólnych interesów to ja z Panią Szewczun nie mam jeśli tak Panią to boli i nie uważam też że ktoś tu kogoś okradł jeśli pani się tak czuję to już pani problem. Nie sądzę żeby osoba dzięki której tyle dobrego się wydarzyło nie tylko w Dzierzgoniu ale też w wielu małych wsiach więc nikogo nie okradała i nie działa się komuś krzywda. A samochód piszę się przez ó pozdrawiam 😀

  2. Jest Pani prawą ręką P. Joli na wszelkich spotkaniach i myślę , że Pani też skorzystała ze znajomości z P. Jolą.
   P. Jola dużo zrobiła dla RTI skoda , że bezprawnie i jej tłumaczenie oraz przypisywanie sobie ilu to ludzi uszczęśliwiła można porównać do
   działalności Janosika (choć on uszczęśliwiał tylko biednych).

 16. Wałkujecie ten temat już jakiś czas i przypominacie go specjalnie bo Jolanta Szewczun startuje na burmistrza. Rozumiem że pracowała niezgodnie z przepisami świadomie czy nie świadomie nie obchodzi mnie to, ważne jest to że jak była prezesem Rti to ta firma dopiero zaczęła działać prężnie i wszyscy mogli usłyszeć o tej działalności poprzednia prezes Rti nie miała pojęcia o co chodzi a teraźniejszych prezes za wiele nie dokonał. Więc o czym my mówimy gdyby nie P. Jolanta nikt by za wiele o Rti nie usłyszał i nie skorzystał. Dzięki niej Stowarzyszenia mogły działać na rzecz swoich mieszkańców ludzie się integrowali a teraz to tylko zawiść którą prezentuje Pan Przybysz obecna burmistrz( mam nadzieję że już niedługo) i prezes Rti który jest prawnie zatrudniony otrzymuje kasę a nie robi nic.

 17. Oj jolanta nie ladnie. Nigdy nie zapomnę Ci tego jak w szkole przeżywałaś mnie od pegerusów. No mieszkalam na wsi a ty bylas corka nauczycielki. Ale czy ja śmierdzialm ? Tylko dlatego ze mieszkałam w pgr. Ty tez w polu robilas…A teraz taka mądra jesteś ja piee… nie bede glosowala spadaj

 18. Ja pier…. to byla prywata niespotykana na skalę ogólnopolską. Kasa ,kasa i jeszcze raz kasa . I ten sekretarz
  vc burmistrz ktory teraz popiera ja na burmistrza bo sie boi ze tez bedzi musial zwracac kase. Ludzie oni robili co chcieli Dzierzgoń to byl ich folwark brali garściami. Gonić ich od pieniędzy gminnych . To mozna powiedzieć wyludzli tyle pieniędzy, ludzie ponad 700 tyś. szkolenia ,hotele studia itd
  Dobrze żyć jak się bierze cudze pieniądze, tyle ile się chce. Koledzy z nią do rządzenia Dzierzgoniem się przygotowują i znowu będą żyć z gminnych pieniędzy.Dlatego nie remontowali dróg chodników, zmieniali umowy ze spółka lekarską bo ich było stać na leczenie prywatne.

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *