Następna sesja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu odbędzie się w sali gimnastycznej

XIV sesja Rady Miejskiej odbędzie się w czwartek, 25. czerwca w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej przy ulicy Krzywej 17 w Dzierzgoniu. Spowodowane jest to zapewne zasadami bezpieczeństwa i dystansu społecznego, który wciąż obowiązuje. Będzie to niecodzienna sytuacja.

Przez pandemię posiedzenia Rady nie mogły odbywać się regularnie, w związku z tym przyszła sesja będzie liczyć sobie wiele punktów, ponieważ do nadrobienia jest sporo. Porządek obrad jest naprawdę obszerny.

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Uwagi radnych i Burmistrza Dzierzgonia do porządku obrad.
3) Uwagi radnych do protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 20 luty 2020 r.
4) Przedstawienie informacji z działalności Burmistrza Dzierzgonia w okresie między sesjami:
a) przedstawienie informacji,
b) dyskusja i przyjęcie informacji.
5) Interpelacje i zapytania (zgodnie z art. 24 ustawy o samorządzie gminnym – na piśmie).
6) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dzierzgoniu za 2019 – ref. Dyrektor MOPS Marta Budzińska.
7) Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego za rok 2019 – ref. Z-ca Burmistrza – Wojciech Demko.
8) Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Dzierzgoń:
a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Dzierzgoń – ref. Burmistrz,
b) debata nad raportem o stanie Gminy Dzierzgoń za rok 2019
– głosy radnych,
– głosy mieszkańców.
9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dzierzgonia wotum zaufania:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Przewodniczący Rady,
b) podjęcie uchwały.
10) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Dzierzgoń wraz ze sprawozdaniem Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń za 2019 rok oraz informację
o stanie mienia komunalnego i udzielenia absolutorium:
a) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami – ref. Skarbnik,
b) zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Dzierzgonia za 2019 r. – ref. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
c) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej – ref. Skarbnik,
d) dyskusja.
11) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dzierzgoń za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za 2019 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Skarbnik,
b) podjęcie uchwały.
12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń za 2019 r.:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Przewodniczący Rady,
b) podjęcie uchwały.
13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Skarbnik,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2020-2030:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Skarbnik,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

Reszta podpunktów obejmująca czwartkowe obrady dostępna jest pod tym adresem: Sesja Rady Miejskiej (25.06.2020)

Możesz być zainteresowany

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *