W czwartek XVI sesja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

W czwartek 29 października odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu. Poniżej prezentujemy Państwu porządek posiedzenia. Sesja odbędzie sie w czwartek o godzinie 14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu.

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Uwagi radnych i Burmistrza Dzierzgonia do porządku obrad.
3) Uwagi radnych do protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 27 sierpnia 2020 r.
4) Przedstawienie informacji z działalności Burmistrza Dzierzgonia w okresie między sesjami:
a) przedstawienie informacji,
b) dyskusja i przyjęcie informacji.
5) Interpelacje i zapytania (zgodnie z art. 24 ustawy o samorządzie gminnym – na piśmie).
6) Rozpatrzenie informacji z działalności Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. w Dzierzgoniu za 2019 rok i zamierzeń na 2020:
a) przedstawienie informacji – Prezes RTI – Sławomir Erber,
b) dyskusja i przyjęcie informacji.

7) Przyjęcie korekty planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacji Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu Sp. z o.o. na lata 2020 do 2022:
a) przedstawienie korekty – Prezes RPWiK – Aleksander Ratajczak,
b) dyskusja i przyjęcie korekty.
8) Przyjęcie informacji w sprawie średniej ceny skupu żyta:
a) przedstawienie informacji – Skarbnik Dzierzgonia – Halina Redlin,
b) dyskusja i przyjęcie informacji.

9) Przyjęcie informacji w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna:
a) przedstawienie informacji – Skarbnik Dzierzgonia – Halina Redlin,
b) dyskusja i przyjęcie informacji.

10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2020:
a) przedstawienie projektu uchwały – Skarbnik – Halina Redlin,
b) podjęcie uchwały.

11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2020-2030:
a) przedstawienie projektu uchwały – Skarbnik – Halina Redlin,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

12) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości:
a) przedstawienie projektu uchwały – Skarbnik – Halina Redlin,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

13) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Dzierzgoń do realizacji projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń:
a) przedstawienie projektu uchwały – Dyrektor MOPS – Marta Budzińska,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
14) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań przez Gminę Dzierzgoń w ramach projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny kolejny etap rozwoju usług społecznych w Gminie Dzierzgoń”
a) przedstawienie projektu uchwały – Kierownik Referatu Organizacyjnego – Aleksandra Kun,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
15) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej w Dzierzgoniu, zlokalizowanej w Tywęzach:
a) przedstawienie projektu uchwały – Z-ca Burmistrza Wojciech Demko,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
16) Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie zmiany Uchwały Nr XX/169/2016 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 18 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Dzierzgoń:
a) przedstawienie projektu uchwały – Z-ca Burmistrza Dzierzgonia,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
17) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych za usługi przewozowe w gminnych regularnych przewozach osób na terenie Gminy Dzierzgoń:
a) przedstawienie projektu uchwały – Z-ca Burmistrza Dzierzgonia,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

18) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
a) przedstawienie projektu uchwały – Z-ca Burmistrza Wojciech Demko,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
19) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejecie przez Gminę Dzierzgoń części zadań Gminy Rychliki z zakresu organizacji publicznego transportu drogowego:
a) przedstawienie projektu uchwały – Z-ca Burmistrza Wojciech Demko,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
20) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejecie przez Gminę Dzierzgoń części zadań Gminy Stary Dzierzgoń z zakresu organizacji publicznego transportu drogowego:
a) przedstawienie projektu uchwały – Z-ca Burmistrza Wojciech Demko,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
21) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dzierzgoń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021:
a) przedstawienie projektu uchwały – Z-ca Burmistrza Wojciech Demko,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
22) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Dzierzgoń:
a) przedstawienie projektu uchwały – Wojciech Budziński,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
23) Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń oraz Stary Targ przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji:
a) przedstawienie projektu uchwały – Wojciech Budziński,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
24) Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dzierzgoń:
a) przedstawienie projektu uchwały – Wojciech Budziński,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
25) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dzierzgoń na lata 2020 – 2025:
a) przedstawienie projektu uchwały – Wojciech Budziński,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
26) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego obszaru w miejscowości Judyty, w gminie Dzierzgoń:
a) przedstawienie projektu uchwały – Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego – Jacek Karpowicz,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
27) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy:
a) przedstawienie projektu uchwały – Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego – Jacek Karpowicz,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
28) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Dzierzgoń prawa własności nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa:
a) przedstawienie projektu uchwały – Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego – Jacek Karpowicz,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
29) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości:
a) przedstawienie projektu uchwały – Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego – Jacek Karpowicz,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
30) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prze Gminę Dzierzgoń prawa własności nieruchomości do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa:
a) przedstawienie projektu uchwały – Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego – Jacek Karpowicz,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
31) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie, położonego przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu, gmina Dzierzgoń:
a) przedstawienie projektu uchwały – Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego – Jacek Karpowicz,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
32) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Pogodnej w Dzierzgoniu, gmina Dzierzgoń:

a) przedstawienie projektu uchwały – Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego – Jacek Karpowicz,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

33) Wolne wnioski i informacje.
34) Komunikaty Przewodniczącego Rady.
35) Zamknięcie sesji.

Jak widać, porządek obrad jest obszerny, punktów jest sporo, możemy więc spodziewać się wiele ciekawych informacji.

Możesz być zainteresowany

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *