XI sesja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

W środę 30. października o godzinie 14:30 odbędzie się XI sesja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu.

Porządek obrad obejmuje:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Uwagi radnych i Burmistrza Dzierzgonia do porządku obrad.
3) Uwagi radnych do protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 6 września 2019 r.
4) Przedstawienie informacji z działalności Burmistrza Dzierzgonia w okresie między sesjami:
a) przedstawienie informacji,
b) dyskusja i przyjęcie informacji.
5) Interpelacje i zapytania (zgodnie z art. 24 ustawy o samorządzie gminnym – na piśmie).
6) Przyjęcie informacji w sprawie średniej ceny skupu żyta:
a) przedstawienie informacji – ref. Skarbnik,
b) dyskusja i przyjęcie informacji.
7) Przedstawienie informacji w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna:
a) przedstawienie informacji – ref. Skarbnik,
b) dyskusja i przyjęcie informacji.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Skarbnik,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2019-2027:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Skarbnik,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

10) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Skarbnik,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

11) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Skarbnik,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów określa wysokości wynagrodzenia za inkaso:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Skarbnik,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
13) Podjęcie uchwały w przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dzierzgoń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Z-ca Burmistrza – Wojciech Demko,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
14) Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Z-ca Burmistrza – Wojciech Demko,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

15) Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Sekretarz – Mirosław Żywicki,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
16) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Sekretarz – Mirosław Żywicki,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
17)P odjęcie uchwały w sprawie wyboru opiekunów Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Dzierzgoń:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Kierownik Referatu Organizacyjnego – Aleksandra Kun,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
18) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych;
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Kierownik Referatu Organizacyjnego – Aleksandra Kun,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
19) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za miejsca pod groby, rezerwację tych miejsc i innych opłat na cmentarzu komunalnym w Dzierzgoniu:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Kierownik Referatu Organizacyjnego – Aleksandra Kun,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
20) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia zażalenia na działalność Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dzierzgoniu:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Kierownik Referatu Organizacyjnego – Aleksandra Kun,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
21) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Z-ca Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
22) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Dzierzgoń, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Dzierzgoń:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. w zastępstwie za Dyrektora MOPS – Monika Hrynkiewicz,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

23) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/87/2011 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 5 października 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. w zastępstwie za Dyrektora MOPS – Monika Hrynkiewicz,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
24) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. w zastępstwie za Dyrektora MOPS – Monika Hrynkiewicz,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
25) Wolne wnioski i informacje.
26) Komunikaty Przewodniczącego Rady.
27) Zamknięcie sesji.

Możesz być zainteresowany

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *